Trần Long

Trần Long tham gia UDG từ 2014-2017. Nền tảng vững chắc về các thể loại như Jazz, Ballet, Contemporary, Hip Hop, Tap Dance của Long được hình thành từ phương pháp tập luyện khoa học cùng UDG của thầy John Huy Trần và môi trường quốc tế chuyên nghiệp tại Dancenter của cô Linh Rateau. Long đã tham gia cùng UDG trong show Sống – Life is a game.

Kể từ cuối năm 2017, Long không còn tham gia vào các hoạt động biểu diễn sân khấu nữa mà chuyển qua công việc là huấn luyện viên dạy nhảy cho các trung tâm lớn nhỏ tại TP. HCM với mục đích giúp mọi người giữ gìn sức khoẻ và kiểm soát cân nặng. Hiện nay, Long là Leader GroupX và huấn luyện viên của chuỗi trung tâm Befit Yoga & Fitness. Khoảng thời gian tới, Long sẽ học thêm về ngành Quản Trị và Marketing, từng bước chuyển hẳn sang công tác đào tạo và huấn luyện các bạn trẻ giàu nhiệt huyết.